Regelgeving

Regels en procedures

Al de informatie omtrent de regels van behandeling, WGBO en besluitrecht

Inhoud:

Rechten en plichten van kinderen en jeugdigen, de WGBO

We gaan er vanuit dat u als ouders het wettelijk (ouderlijk) gezag heeft over uw kind. Ouders die gescheiden zijn hebben doorgaans gezamenlijk gezag over hun kind(eren). Dat betekent dat beide ouders gelijke rechten hebben. Algemeen geldend is dat een behandeling pas kan starten als van beide gezag dragende ouders de toestemming is verkregen.  Gescheiden ouders hebben informatieplicht aan elkaar en dienen de mede gezagsdrager zelf te informeren over de aanmelding.

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

De rechten van cliënten zijn vastgelegd in de WGBO. Psychologische behandelingen vallen ook onder deze wet. Voor kinderen en jongeren gelden specifieke rechten. De wet onderscheidt drie leeftijdsgroepen:

  • kinderen tot 12 jaar;
  • jongeren van 12 tot 16 jaar;
  • jongeren vanaf 16 jaar.

Voor iedere leeftijdsgroep gelden aparte rechten. Hieronder wordt informatie gegeven over de belangrijkste rechten.

Beslissen over onderzoek en behandeling

Rechten voor kinderen tot 12 jaar

Kinderen tot twaalf jaar mogen niet zelf beslissen over onderzoek en behandeling. De ouders moeten hiervoor toestemming geven. De ouders worden volledig geïnformeerd om een goede beslissing over de behandeling van hun kind te kunnen nemen. Toch begrijpen kinderen vaak goed wat er met hen gebeurt. Daarom is het van belang dat de behandelaar en de ouders het kind zoveel mogelijk betrekken bij besluiten en de behandeling. Voor het kind is een duidelijke en begrijpelijke uitleg nodig. Zo weet het kind wat er gaat gebeuren en kan het beter meewerken.

Inzage in het medisch dossier

Rechten van kinderen tot 12 jaar

De ouders hebben recht op inzage in het medisch dossier van hun kind. Zij kunnen een kopie krijgen van (een gedeelte van) het dossier. Inzage zal meestal samen met de behandelaar plaatsvinden, deze kan dan meteen uitleg geven. Wanneer inzage niet in het belang van het kind is, mag de behandelaar de inzage weigeren. De behandelaar mag kinderen onder de twaalf jaar niet zelf inzage verlenen. Wel kunnen de ouders het dossier in hun bijzijn aan hun kind laten lezen.

Rechten van jongeren tussen 12 en 16 jaar

Jongeren tekenen mee voor behandeling en kunnen aan ouders het recht op inzage weigeren! Ouders en jongere hebben i.p. samen recht op inzage in het medisch dossier van het kind. Zij kunnen een kopie krijgen van (een gedeelte van) het dossier. Inzage zal meestal samen met de behandelaar plaatsvinden, deze kan dan meteen uitleg geven. Wanneer inzage niet in het belang van het kind is, mag de behandelaar de inzage weigeren. De behandelaar mag kinderen boven de twaalf jaar ook alleen inzage verlenen.

Rechten van jongeren vanaf 16 jaar

Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf beslissingen nemen over hun medische behandeling. Zij hebben dezelfde rechten als volwassenen. Een jongere moet dus zelf toestemming geven voor een behandeling en voor inzage dossier door ouders of derden. De jongere heeft het recht om volledig geïnformeerd te worden. Toestemming van de ouders is niet meer nodig. De behandelaar heeft een inspanningsverplichting om de ouders te informeren in het belang van de behandeling van het kind.

Toestemming en informatieverstrekking aan gescheiden ouders met gedeeld ouderlijk gezag

Indien er sprake is van gedeeld ouderlijk gezag betekent dit dat beide ouders wettelijk vertegenwoordiger van hun kind zijn en gezag dragend zijn. Beiden moeten toestemming geven voor de behandeling van hun minderjarige kind. Beiden hebben recht op informatie over de behandeling en de gezondheidstoestand van hun kind. Zij hebben geen recht op informatie betreffende de andere ouder.

Kinderen jonger dan 12 jaar

Wij vragen u als aanmeldende ouder naar de gezags-situatie en de naam en het adres van de andere ouder. Bij voorkeur willen wij met beide ouders en het kind het intakegesprek houden. Heeft een van de ouders daar bezwaar tegen, dan bieden wij ouders ieder een eigen intakegesprek aan. Wij sturen een schriftelijke bevestiging van de uitnodiging aan beide ouders. Bij een blijvende weigering om de andere ouder te betrekken kan de behandeling niet starten.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud

Zowel de ouders als het kind moeten hun toestemming geven voor de behandeling. U beslist niet meer alleen, uw kind beslist mee. Wanneer uw kind weloverwogen een behandeling wenst, of wanneer het schadelijk voor uw kind is om geen behandeling te krijgen, dan kan uw kind zonder toestemming van een of beide ouders bij ons in behandeling komen. Ook op deze leeftijd heeft het onze voorkeur dat beide ouders en het kind naar het intakegesprek komen. Indien een van de ouders of uw kind daar bezwaar tegen heeft, dan bespreken we dat tijdens het eerste gesprek. Uw kind mag aangeven met welke ouder het mee wil komen voor het intakegesprek. Uw kind kan apart een intakegesprek aangeboden krijgen. Wij sturen een schriftelijke bevestiging van de uitnodiging aan elke ouder en indien gewenst ook aan uw kind. Weigert een van de ouders of uw kind om de andere ouder om toestemming te vragen voor de behandeling? Dan bieden wij u een motiverend vervolggesprek aan. Bij een blijvende weigering zal afgewogen worden wat in het belang van uw kind is.

Jongeren van 16 jaar of ouder

Als uw kind 16 jaar of ouder is en goed over zijn/haar situatie kan oordelen, dan heeft hij/zij geen toestemming van de ouders nodig voor een behandeling. In de loop van een behandeling kan beoordeeld worden of inschakelen van de ouders in het belang van de jongere is. In dat geval kunnen met de jongere motiverende gesprekken worden gevoerd.

Toestemming en informatieverstrekking aan gescheiden ouders met één-ouder gezag

Indien er sprake is van één-ouder-gezag betekent dit dat één van de ouders de wettelijke vertegenwoordiger van het kind is. Deze ouder geeft toestemming om het kind in behandeling te nemen. Dit is de ouder die het kind kan aanmelden. De niet-gezag-dragende ouder is geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Deze ouder beslist niet mee over de behandeling. De niet-gezag-dragende ouder heeft het recht op globale informatie over de behandeling van het kind. Voor het geven van deze informatie is geen toestemming nodig van de gezag-dragende ouder. De niet-gezag-dragende ouder heeft wel toestemming nodig van de gezag-dragende ouder om inzage in het dossier te krijgen.

Kinderen jonger dan 12 jaar

Onze behandelaar zal u vragen naar de gezag situatie en hiervan een aantekening maken op het toestemmingsverklaring formulier. Wij vragen de aanmeldende ouder om de andere ouder zelf te informeren over de aanmelding bij praktijk Zonnepad. Wij vragen de medewerking van de gezag-dragende ouder om, indien beschikbaar, het adres van de andere ouder te verstrekken, zodat wij de algemene brief van aanmelding en praktijk informatie kunnen versturen. Indien de aanmeldende ouder medewerking weigert is dit geen reden de aanmelding te staken.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud

Het aangemelde kind moet meebeslissen over het geven van informatie aan de andere ouder. Wordt de toestemming geweigerd, dan volgt bespreking in het team. In de besluitvorming in het team wordt afgewogen wat in het belang van uw kind (de jongere) is. Als het belang van uw kind of de vertrouwensrelatie met onze organisatie wordt geschaad door informatie te verstrekken aan de niet-gezag-dragende ouder, dan wordt aan deze ouder geen informatie verstrekt. De algemene privacy regel is dat uw kind uitdrukkelijk kan vragen om geen of beperkt informatie te verstrekken aan de ouder(s). In de loop van de behandeling kan bij evaluatie nagegaan worden of de gezag situatie ongewijzigd is.

Jongeren van 16 jaar of ouder

Als uw kind 16 jaar of ouder is en goed over zijn/haar situatie kan oordelen dan heeft hij/zij geen toestemming van de ouders nodig voor een behandeling. In de loop van een behandeling kan beoordeeld worden of inschakelen van de ouders in het belang van de jongere is. In dat geval kunnen met de jongere motiverende gesprekken worden gevoerd.

Betalingsvoorwaarden

Per 1 januari 2015 valt de jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. De bekostiging gebeurt door de gemeenten.

Om voor bekostiging  in aanmerking te komen moet u een geldige verwijsbrief voor specialistische geestelijke gezondheidszorg hebben van uw (huis-)arts of een beschikking vanuit het jeugdteam van de Gemeente.

U kunt zich met een verwijsbrief van de huisarts of specialist (met daarin vermeld de verwijsdatum, AGB code van de arts en soort verwijzing S-GGZ !) direct melden bij praktijk Zonnepad. Wij vragen dan een beschikking voor u aan. De behandeling kan starten als de gemeente toegezegd heeft deze te gaan vergoeden.

De kosten voor de behandeling worden door de gemeente direct aan praktijk Zonnepad vergoed.

Het is uiteraard ook mogelijk om zelf de behandeling van uw kind te betalen. Tijdens de aanmelding en intake worden hierover afspraken gemaakt. Het standaard (NZA) tarief wordt gehanteerd.

Volwassenen

De psychotherapeut is verplicht bij de uitoefening van zijn/haar beroep zich te houden aan bepaalde regels. Deze regels staan in de Beroepscode voor Psychotherapeuten en de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).
Verder heeft de overheid de laatste jaren een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Wkkgz (Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg) ofwel klachtwet, waarin de rechten en de plichten van hulpverleners en cliënten zijn vastgelegd.

Inhoud:

De behandelrelatie

In de beroepscode staat dat de psychotherapeut verplicht is zijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen. De psychotherapeut mag geen misbruik maken van zijn positie. De beroepscode gaat uit van een strikt beroepsmatig contact. Dat betekent bijvoorbeeld dat een seksueel of erotisch contact tussen psychotherapeut en cliënt niet is toegestaan. Evenmin mag de psychotherapeut cadeaus aannemen, die een klein bedrag te boven gaan. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de psychotherapeut geen overeenkomst met u afsluiten, die voor hem/haar voordelig is.

Geheimhouding van uw gegevens

De psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij of zij kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of de Arbodienst. De psychotherapeut mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als u of anderen er door in gevaar zouden komen. De psychotherapeut heeft geen toestemming van u nodig, wanneer hij over u overleg wil plegen met collega´s. Deze collega´s hebben immers ook een geheimhoudingsplicht. De therapeut is verplicht u te informeren over wat hij/zij denkt dat er met u aan de hand is. Hij /Zij moet met u overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden. De therapeut zal u ook vertellen hoe lang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De psychotherapeut zal ook het verdere verloop van de behandeling blijven bespreken. De psychotherapeut mag alleen informatie achterhouden, wanneer die informatie u ernstige schade zou berokkenen. Hij/Zij moet daarvoor wel eerst overleg plegen met een collega. Omgekeerd bent u verplicht de psychotherapeut zo goed mogelijk te informeren en zo goed mogelijk mee te werken.

Uw dossier

De psychotherapeut bewaart uw gegevens in een (elektronisch) dossier. Dat zijn onder meer uw brieven en brieven over u, alsook aantekeningen over de voortgang van de therapie. De psychotherapeut moet het dossier en gegevensbestand zo inrichten, dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. U mag uw dossier inzien en fotokopieën maken. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die met uw toestemming bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de psychotherapeut. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag u bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de therapie toevoegen of kritiek leveren over de manier waarop uw situatie is weergegeven door de therapeut. Tenslotte heeft u het recht om uw dossier te laten vernietigen. U moet dat schriftelijk aanvragen.