Kinderen en Jongeren

Klachten en problemen

De hulp kan worden geboden bij :

 • Gedragsproblemen
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Angst- en dwangklachten
 • Somberheid, stemmingsstoornissen
 • ADHD en Autisme spectrumstoornissen
 • Schoolweigering
 • Verlies en trauma
 • Ouder-kind relatieproblemen

Inhoud:

Aanmelding

Zorg aan kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar wordt vergoed door de gemeente. Voor een aanmelding is een verwijsbrief voor specialistische GGZ nodig van de huisarts, specialist, een jeugdarts of van het jeugdteam van uw gemeente. (GGZ = Geestelijke Gezondheidszorg)

Praktijk Zonnepad heeft een contract met de gemeenten: Waterland, Edam-Volendam, Zeevang, Purmerend, Zaanstad, Oostzaan en Landsmeer.
Nadat u contact heeft opgenomen wordt u teruggebeld voor een aanmeld gesprek. Er wordt pas een afspraak gemaakt voor het intakegesprek als u een geldige verwijsbrief heeft opgestuurd of gemaild. Per mail krijgt u de intake afspraak bevestigd.

De wachttijd bij praktijk Zonnepad is gemiddeld 3 weken. In 2017 is er echter voor kinderen en jongeren nog sprake van een ‘plafond ’ waardoor er mogelijk halverwege het jaar geen nieuwe cliënten meer kunnen worden aangenomen tenzij uw Gemeente hier een beschikking voor afgeeft. Neem daarvoor contact op met de jeugdregisseur in uw Gemeente.

Voor actuele wachttijden zie contact.

Als u zelf de behandeling betaalt, gaat dat uiteraard buiten gemeenten en contracten om. Daarbij worden standaard tarieven gehanteerd (NZA). Rekent u globaal op 100 euro per uur.

Intake

Nadat u zich heeft aangemeld volgt er een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is de hulpvraag duidelijk te krijgen, zodanig dat gericht onderzoek of passende hulp kan worden gestart. Het intakegesprek wordt gevoerd door de praktijk houder, mevr. drs. Mirjam Hinfelaar, met de jongere / het kind en de ouders.

Onderzoek (Diagnostiek)

In de diagnostiek fase wordt onderzocht wat er precies aan de hand is en wat het probleem in stand houdt. Er kunnen problemen zijn op psychisch, relationeel, sociaal-emotioneel en/of gedragsmatig gebied.

De therapie begint eigenlijk al met het intakegesprek. Samen met de ouders en het kind / de jongere wordt in kaart gebracht hoe het kind thuis, met vrienden en op school functioneert.

Het functioneren van het gezin zelf komt ook aan de orde. Dit hangt namelijk sterk samen met het functioneren van het kind zelf.
In deze fase kan gebruik worden gemaakt van vragenlijsten en van psychologische tests. Te denken valt aan gezinsonderzoek, intelligentie onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en neuropsychologisch onderzoek en psychiatrisch onderzoek.

De resultaten worden besproken in een adviesgesprek met ouders en het kind / de jongere. Daarna wordt de behandeling gekozen die het best aansluit bij zijn of haar problematiek. Welke doelen willen we behalen? Op welke manier willen we die doelen halen? Hoe lang gaat de behandeling mogelijk duren? De ouders en het kind beslissen mee over het behandelplan; het gaat tenslotte om hun leven en welzijn.

Behandeling (therapie vormen)

 • Psychotherapie wordt toegepast als de ontwikkeling van een kind / jongere wordt verstoord en stagneert. Het doel is de ontwikkeling bij te sturen en weer op gang te brengen.
 • Psycho-educatie: er wordt uitleg gegeven aan ouders en kind over de diagnose, de oorzaken van een stoornis en de mogelijkheden voor verbetering.
 • Systeemtherapie / ouderbegeleiding: getracht wordt de ouders / verzorgers inzicht te geven in het functioneren van het kind. Waarom gedraagt het kind zich zo? Hoe kunnen we het helpen? Wat zijn de sterke kanten van de opvoeders? Wat kunnen zij doen om de relatie met hun kind te verbeteren?
 • Systeemtherapie / gezin / school: kinderen en jongeren zijn onlosmakelijk verbonden met hun omgeving. Het verdient daarom de voorkeur de omgeving te betrekken bij de behandeling. Er wordt daarom bij voorkeur met het hele gezin gestart; ook de school wordt graag betrokken bij diagnostiek en behandeling.

In de behandeling kan gebruik gemaakt worden van diverse technieken en spelvormen. Als het nuttig of nodig is wordt er ook therapie geboden in gezins- of groepsverband.

We werken met de volgende therapievormen:

–               Gezinstherapie (ook wel systeemtherapie genoemd)

–               Cognitieve gedragstherapie  en mindfulness

–               ACT (acceptance and commitment therapy)

–               Psychodynamische therapie /  MBT (mentalisation based therapy)

–               Traumatherapie (EMDR en Write junior)

–               IMH ouder-kind therapie en Floortime (0-3 jaar)

–               Internet therapie (jongeren).

Met het kind / de jongere en de ouders wordt een keer per drie tot zes maanden de vooruitgang van de behandeling geëvalueerd. Ook aan het eind van de behandeling is er een evaluatie. Er wordt geregeld een klanttevredenheidsonderzoek gedaan.